Install this theme

Appreciation of Harry’s smile x


@Ashton5SOS: Hola, you were so rockin Madrid! Europe! Our tour goes on sale tomorrow ☺️🙈 love you xx

@Ashton5SOS: Hola, you were so rockin Madrid! Europe! Our tour goes on sale tomorrow ☺️🙈 love you xx

10.08.13

Anonymous asked → Michael’s hair or Ashton’s bandana?

@Luke5SOS: Ashton won’t cuddle with me

cyberfricking:

breaking news!!! breaking lamps. breaking everything. i’m so fucking clumsy